Ministerul Tineretului şi Sportului lansează Programul anual de Granturi, care este dedicat susţinerii şi dezvoltării sectorului de tineret din Republica Moldova prin care se va oferi, în bază de concurs, suport logistic şi financiar pentru realizarea iniţiativelor, programelor şi proiectelor de tineret, consolidînd în acest mod cooperarea cu societatea civilă.

 1. Cine poate aplica

      La concurs pot participa organizaţiile de tineret din Republica Moldova care desfăşoară proiecte şi iniţiative de tineret cu impact în politica de tineret la nivel naţional cît şi regional.

     Organizaţiile aplicante trebuie să deţină personalitate juridică, să fie organizaţie necomercială în care tinerii constituie 2/3 din numărul de membri şi din componenţa organelor de conducere, iar scopurile sale statutare sunt orientate spre dezvoltarea personalităţii tinerilor şi integrarea lor în viaţa publică.

     La concurs sunt încurajate să depună proiecte organizaţiile de tineret care dispun de cofinanţare, acorduri de parteneriat din partea diferitor instituţii şi donatori locali şi internaţionali şi pot justifica o contribuţie proprie de cel puţin 20 la sută  din valoarea totală a proiectului.

 1. Priorităţile programului de granturi pentru anul 2017

În acest context, în cadrul Programului Granturi pentru anul 2017 vor fi susţinute proiectele care vor contribui la implementarea planului de acţiuni al SNDST 2020 în baza a patru priorităţi:

Prioritatea I. Participarea tinerilor

Prioritatea II. Serviciipentru tineri

Prioritatea III. Oportunităţi economice pentru tineri

Prioritatea IV. Consolidarea sectorului de tineret.

Prioritatea I. Participarea tinerilor.

Vor fi finanţate proiectele ce vizează realizarea următoarelor acţiuni şi măsuri:

 1. a) Dezvoltarea cadrulul normativ în domeniul politicilor de tineret, elaborarea documentelor de planificare strategică în domeniul tineretului (strategii, programe, etc.);
 2. b)   Crearea şi dezvoltarea structurilor de co-management;
 3. c) Realizarea studiilor, cercetărilor în domeniul tineret, dezvoltarea normelor metodologice privind crearea bazelor de date şi a instrumentelor de colectare a datelor, aplicarea unor metode noi de analiză şi cercetare în sectorul de tineret etc.;
 4. d)  Desfăşurarea unor campanii de informare pe diferite tematici, crearea unor platforme de comunicare, stimularea şi susţinerea iniţiativelor tinerilor în domeniul mass-media etc. Realizarea campaniilor de informare vor viza:  promovarea participării tinerilor în procesul de luare a deciziilor, promovarea practicilor pozitive de activism civic şi de voluntariat, importanţa voluntariatului şi mobilizarea voluntarilor, promovarea modului de viaţă sănătos în rîndul tinerilor, etc.

Prioritatea II. Serviciile pentru tineri.

Vor fi finanţate proiectele ce vizează realizarea următoarelor acţiuni şi măsuri:

 1. a)   Inițierea și dezvoltarea colaborării în vederea realizării schimburilor de experiență și bunelor practici în prestarea serviciilor de tineret între centrele de tineret la nivel regional (zonal);
 2. b)  Dezvoltarea mecanismelor de comunicare și relaționare sectorială prin implicarea prestatorilor de servicii pentru tineri în procesul de elaborare, monitorizare și evaluare  a politicilor publice ce vizează tinerii;
 3. c)   Organizarea forumurilor şi întrunirilor prestatorilor de servicii pentru tineri;
 4. d)   Monitorizarea şi evaluarea serviciilor prietenoase tinerilor.

Prioritatea III. Oportunităţile economice pentru tineri.

Vor fi finanţate proiectele ce vizează realizarea următoarelor acţiuni şi măsuri:

 1. a)   Desfăşurarea unor campanii de informare privind oportunităţile de antreprenoriat şi cele de angajare în cîmpul muncii;
 2. b)   Organizarea forumurilor, taberelor de vară, conferinţelor şi sesiunilor de informarea privind angajarea în cîmpul muncii şi/sau iniţierea afacerilor;
 3. c)  Crearea platformelor online de învăţare în domeniul antreprenorial, crearea bazelor de date, mediatizarea online a oportunităţilor de angajare în cîmpul muncii, de antreprenoriat şi internship;
 4. d)   Susţinerea platformelor ce vizează dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rîndul tinerilor precum şi a serviciilor de orientare, consiliere şi calificare privind accesul tinerilor la piaţa muncii, susţinerea antreprenoriatului social etc.

Prioritatea IV. Consolidarea sectorului de tineret.

Vor fi finanţate proiectele ce vizează realizarea următoarelor acţiuni şi măsuri:  

 1. a)    Dezvoltarea capacităţilor instituţionale, serviciilor de auto-finanţare a organizaţiilor de tineret;
 2. b)   Promovarea şi recunoaşterea lucrului şi lucrătorului de tineret, activităţilor de formare şi instruire a lucrătorilor de tineret;
 3. c)    Promovarea şi recunoaşterea competenţelor obţinute în cadrul educaţiei nonformale etc.

Tipul activităţilor care pot fi prevăzute în cadrul proiectelor sunt următoarele: campanii, cursuri, concursuri, tîrguri, simpozioane, festivaluri, forumuri, seminarii, traininguri, instruiri, mese rotunde, expoziții,dezbateri, consultări, congrese, conferinţe, schimburi de experienţă bilaterale şi multilaterale, participări la evenimente internaţionale, întîlniri oficiale, cursuri de instruire, crearea de site-uri şi de reţele de comunicare, realizarea unor emisiuni radio şi televizate precum şi alte acţiuni similare consacrate sectorului de tineret.

III. Criterii de selectare

Toate proiectele care au îndeplinit criteriile de solicitare a finanţării vor fi evaluate de către Comisia de examinare şi selectare a proiectelor din cadrul Programului de Granturi, iar în urma obţinerii unui eventual aviz pozitiv din partea Comisiei, Ministerul Tineretului şi Sportului va încheia un contract de finanţare cu aplicantul, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului tineretului şi sportului nr.T/376 din 30.12.2016. Avînd în vedere condiţiile de participare cît şi caracterul naţional al Programului de Granturi, proiectele depuse vor fi supuse examinării, dacă presupun organizarea unor acţiuni cu caracter macro care ar avea un impact pozitiv asupra politicilor de tineret.

La baza selectării proiectelor vor fi aplicate următoarelor criterii:

 • Relevanţa proiectului conform priorităţilor stabilite în politica națională de tineret;
 • Interdependenţa dintre scop, obiective, activităţi, rezultate şi indicatori;
 • Obiective clar definite, specifice, măsurabile, abordabile, realiste şi încadrabile în timp – SMART;
 • Definirea clară a participanţilor/beneficiarilor;
 • Bugetul este estimat realist în concordanţă cu activităţile planificate;
 • Capacitatea de a atrage resurse, altele decît MTS;
 • Calitatea mecanismului de monitorizare şi evaluare a rezultatelor;
 • Consistenţa acţiunilor de promovare;
 • Durabilitatea proiectului;
 • Capacitatea de realizare și experiența organizației. 

Notă: Dacă 2 sau mai multe proiecte depuse de către o singură organizaţie au fost selectate pentru faza finală a concursului, finanţatorul în comun cu aplicantul vor decide asupra finanțării unui singur proiect din cele depuse.                              

 1. Valoarea grantului oferit:

Pentru proiectele care se vor realiza la nivel local/regional suma minimă acordată poate fi de 70 000 lei pînă la 200 000 lei maximum.

Pentru proiectele care se vor realiza la nivel naţional/internaţional suma minimă acordată poate fi de 100 000 lei pînă la 350 000 lei maximum.  

Proiectele înaintate spre finanţare vor avea o durată maximă de implementare de 10 luni şi trebuie să se încheie în luna decembrie a anului 2017.

 1. Procesul de aplicare

Dosarul poate fi depus pînă la data de 13.02.2017, ora 16.00, la Cancelaria Ministerului Tineretului şi Sportului, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 162.

Dosarul depus la Cancelaria Ministerului Tineretului şi Sportului trebuie să includă:

 1. a)   Formularul de solicitare a finanţării, conform anexei nr.1;
 2. b)   Bugetul detaliat al programului/proiectului, conform anexei nr.2;
 3. c)   CV-ul organizației de tineret;
 4. d)   CV-ul coordonatorului de proiect;
 5. e)   Declaraţia de imparţialitate, conform anexei nr.3;
 6. f)    Dovada existenţei contribuţiei proprii din partea beneficiarului de cel puţin 20 la sută din valoarea totală a proiectului;
 7. g)   Statutul şi certificatul de înregistrare fiscal şi actele adiţionale după caz;
 8. h)   Certificatul fiscal din care să rezulte că nu are datorii la bugetul de stat, cu excepţia grupurilor de iniţiativă;
 9. i)    Dovada existenţei surselor de finanţare oferite de terţi:

—     Scrisori de intenție din partea terţilor;

—    Contracte de sponsorizare;

— Dovada colaborării sau parteneriatul cu alte autorităţi publice, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale;

—    Alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terţi;

 1. j)    Alte documente considerate relevante.

Notă: Anexele pot fi descărcate din Regulamentul-cadru privind organizarea şi desfăşurarea Programului de Granturi pentru organizaţiile de tineret, ataşat mai jos.

 1. Date de contact:

Alte detalii pot fi solicitate la nr. de telefon: 022 820-864 (Direcţia Tineret) sau la adresa de email: tineret@mts.gov.md